Whistleblowerordningen for Indenrigs- og Boligministeriets departement og Benchmarkingenheden

Du kan som ansat i Indenrigs- og Boligministeriets departement eller Benchmarkingenheden, som samarbejdspartner til disse myndigheder og som ansat hos en samarbejdspartner indberette om alvorlige forhold til whistleblowerordningen.

Du kan f.eks. indberette om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i departementet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der må ikke bevidst indberettes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige reaktioner eller medføre kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningen. Der vil også i visse kvalificerede tilfælde kunne være grundlag for politianmeldelse. F.eks. hvis en person indgiver urigtige oplysninger med fortsæt til, at en uskyldig bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold.

Du kan indberette til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan dog give anledning til vanskeligheder i praksis, ligesom myndigheder ikke i sig selv må lægge vægt på anonyme oplysninger som led i en indgribende afgørelse f.eks. over for en af myndighedens ansatte. Det kan indebære, at en indberetning om ulovligheder m.v. i en myndighed må henlægges, uden at det er muligt at undersøge sagen til bunds.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen fra en computer, der er stillet til rådighed for ansatte i myndighederne, eller fra en computer, der er på myndighedernes netværk, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på netværket. Denne risiko for logning kan undgås ved at indberette via en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet myndighedernes netværk.

Din indberetning behandles af en særlig whistleblowerenhed i departementet. Whistleblowerenheden er forankret i kontoret Forvaltningsjura i afdelingen Jura. Hvis indberetningen vedrører afdelingen Jura, herunder whistleblowerenheden selv, behandles indberetningen af kontoret Styring og tilsyn, der hører under afdelingen Organisation.

Når din indberetning er modtaget, ser vi på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Når vi modtager din indberetning, vil vi, hvis den falder inden for ordningen, normalt have behov for at foretage nærmere undersøgelse af det indberettede forhold. For indberetninger om Benchmarkingenheden vil vurderingen af, om en indberetning falder inden for ordningen, eventuelle undersøgelser af forholdet samt beslutningen om, hvad indberetningen giver anledning til, blive foretaget af Benchmarkingenheden.

Du kan finde kontaktoplysninger på whistleblowerenheden i vores retningslinjer til whistleblowerordningen, som du finder i boksen her på siden. 

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din indberetning indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og oplysninger om økonomi), bedes du derfor indberette telefonisk eller med fysisk post.

Bemærk videre, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Disse forhold bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanterne.