Sygedagpengemodtagere blandt velfærdspersonale i kommunerne

Mangel på arbejdskraft er en velkendt udfordring for kommunerne, og det gælder også for flere af de store grupper af velfærdspersonale. Når der er arbejdskraft-mangel, er det oplagt at se på, hvordan kommunerne kan få mere ud af de hænder, kommunerne allerede her. Her kan en del af løsningen på arbejdskraftmanglen være at nedbringe andelen af sygedagpengemodtagere blandt velfærdspersonale, da færre langtidssygemeldte medarbejdere kan afbøde manglen på arbejdskraft og behovet for nye rekrutteringer.

I denne benchmarkinganalyse vil vi undersøge, om der er forskelle i niveau og udvikling i andel sygedagpengemodtagere blandt velfærdspersonale på tværs af kommunerne. I sammenligningerne vil vi tage højde for kommunernes rammevilkår som fx medarbejdernes alder, køn, civilstatus m.m.

Herudover lægges der op til at se på andel sygedagpengemodtagere opdelt på forskellige grupper efter fx alder, fuldtid/deltid, diagnose/arbejdsskade, arbejdstid og ingen/delvis raskmelding. Så vidt muligt undersøges også sygedagpengeforløbenes varighed, ligesom sygedagpengeforløbene følges over tid, herunder om sygedagpengemodtagere vender tilbage til beskæftigelse eller ender i ledighed.

Analysen vil forventeligt også indeholde en kvalitativ del, hvor vi vil afdække, hvordan kommunerne, der klarer sig bedst i den kvantitative del af analysen, arbejder med at nedbringe andelen af sygedagpengemodtagere blandt velfærdspersonale.

Analysen vil alene fokusere på én af de større grupper blandt velfærdspersonalet i kommunerne for at komme i dybden med denne gruppe. Det kunne fx være social- og sundhedspersonalet.

Formål

Analysen skal give kommunerne ny viden om, hvorvidt der er forskel på, hvor gode kommunerne er til at nedbringe andelen af sygedagpengemodtagere blandt én af de større grupper blandt velfærdspersonalet, når man tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Herudover er formålet med analysen også at give kommunerne inspiration til, hvordan man kan arbejde for at nedbringe andelen af sygedagpengemodtagere blandt sine medarbejdere. Begge formål er særligt relevante i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Metode

I analysen benytter vi både kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del tages der udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, DREAM samt registre på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, som anvendes til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder særligt forskelle i individkarakteristika blandt medarbejderne.

For at undersøge, hvordan de kommuner, der klarer sig bedst i den kvantitative del, arbejder med at nedbringe andelen af sygedagpengemodtagere blandt sine medarbejdere, vil vi gennemføre interviews med en række nøglepersoner i disse kommuner.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2023.

Kontakt

Nichlas Broch-Lips
Fuldmægtig