Opfølgning på sygefravær blandt kommunalt ansatte

I 2018 udgav Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed en analyse om sygefraværet blandt de kommunalt ansatte. Analysen vil nu blive opdateret med kommunernes nye resultater, ligesom der i den nye analyse vil være fokus på, hvordan kommunernes sygefravær har udviklet sig siden den forrige analyse.

Sygefravær koster årligt samfundet millioner af kroner i form af fx udgifter til sygedagpenge, løn under sygdom og udgifter til vikarer samt den dertilhørende manglende produktion. Derfor er sygefravær et emne, der løbende er i fokus på både nationalt og lokalt plan. Dette gør sig ikke mindst gældende i kommunerne, hvor der løbende arbejdes for at nedbringe sygefraværet. Dette med henblik på at frigøre ressourcer og øge trivslen blandt medarbejderne.

I 2018 udgav vi en analyse af sygefraværet blandt de ansatte i kommunerne. Analysen viste, at uanset om der ses på sygefraværet for alle ansatte, lærere, social- og sundhedspersonale eller pædagogisk personale, så er der store forskelle mellem kommunerne – også når man tager højde for forskelle i rammevilkår. Det gælder også i forhold til andel korttidsfravær, antal sygefraværsforløb pr. fuldtidsansat og koncentrationen af sygefraværet.

I den nye analyse vil resultaterne fra den første analyse blive opdateret med data for 2019. Derudover vil der i den nye analyse være fokus på, hvordan de enkelte kommuners sygefravær har udviklet sig siden den forrige analyse. Det gælder både for de kommunalt ansatte under et og for de tre personalegrupper, der zoomes særligt ind på: lærere, pædagogisk personale og social- og sundhedspersonale.

Formål

Analysen skal gøre det muligt for den enkelte kommune at følge op på de resultater, som Benchmarkingenhedens første sygefraværsanalyse viste. Det vil gøre det muligt for den enkelte kommune at få en fornemmelse af, om eventuelle tiltag gennemført på området i de seneste år er slået igennem i tallene, og om dette har ændret kommunens placering i forhold til de andre kommuners nuværende sygefraværsniveau.

Metode

For at sikre størst mulig sammenlignelighed, vil der i den nye analyse være fokus på at anvende den samme metode, som i den foregående analyse. Det betyder, at vi vil anvende en Poisson-model til at tage højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Der vil ikke blive gennemført en kvalitativ afdækning af god praksis som i den første sygefraværsanalyse.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2021.

Kontakt

Martin Bille

Specialkonsulent