Geografiske forskelle i brugen af sundheds- og plejeydelser på tværs af sektorer

Andelen af ældre er stigende i Danmark. Denne demografiske udvikling har øget det politiske fokus på ældres brug af sundheds- og ældreydelser. Men hvordan ser forbruget ud på tværs af ydelser og på tværs af landet? En bedre viden omkring forskelle kan give inspiration til det videre arbejde med omstilling af sundheds- og ældresektoren.

Vi undersøger i denne benchmarkinganalyse om der er forskelle i brugen og sammensætningen af sundheds- og ældreydelser blandt ældre over 65 år på tværs af kommuner, regioner og sundhedsklynger i 2021.

Vi fokuserer på ydelser fra de overordnede sektorer: praksissektoren, sygehussektoren og den kommunale sektor. I analysen undersøger vi både forskelle i de samlede sundheds- og plejeydelser, samt forskelle i sammensætning af ydelser på tværs af landet, herunder brugen af indlæggelser vs. ambulante besøg, det nære sundhedsvæsen (fx almen praksis og hjemmesygepleje) samt hjemmepleje og plejebolig. Analysen er afgrænset til borgere i 65+ aldersgruppen, med fokus på forskelle i brugen af ydelser blandt de yngste ældre, de 65-79 årige og de ældste ældre, fx de 80+ år på tværs af kommuner, regioner og sundhedsklynger.

Formål

Analysens formål er at give de relevante aktører viden omkring geografiske forskelle i brugen og sammensætning af sundheds- og ældreydelser. Denne viden kan anvendes som inspiration til det videre arbejde med omstillingen af sundheds- og ældresektoren.

Metode

Analysen tager udgangspunkt kvantitativ metode fra en lang række registre fra blandt andet Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, der anvendes til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder særligt forskelle i befolkningssammensætningen mellem kommuner, regioner og sundhedsklynger. 

Analysen forventes offentliggjort i 2. halvår af 2023.

Kontakt

Anja Markovic
Chefkonsulent