Fastholdelse og personaleafgang blandt velfærdspersonale i kommunerne

Kommunerne har rekrutteringsudfordringer og oplever udfordringer med mangel på arbejdskraft. Det gælder ikke mindst for flere af de store grupper af velfærdspersonale. Når der er mangel på arbejdskraft, er det oplagt at se på, om man kan gøre en ekstra indsats for at fastholde de medarbejdere, man allerede har på arbejdspladsen. Bedre fastholdelse af medarbejdere kan særligt lokalt afbøde manglen på arbejdskraft og reducere selve antallet af nye rekrutteringssituationer.

I analysen undersøger vi, om der er forskel på, hvor gode man i kommunerne er til at fastholde sine medarbejdere målt ud fra, hvor stor en andel af personalet, der forlader arbejdspladsen fra et år til et andet. I sammenligningerne tager vi højde for forskelle i kommunernes rammevilkår som fx medarbejdernes alder, køn, civilstatus mm.

Vi ser både på afgang blandt personalet under ét og opdelt på forskellige grupper efter fx alder eller stillingsgruppe. I analysen vil vi også undersøge forløbet for de medarbejdere, der afgår fra arbejdspladsen på et mere overordnet niveau. Hvor bevæger de sig hen, og er der forskel på det? Skifter medarbejderne fx til en anden kommune/sygehus, skifter de til det private, overgår de til ledighed eller forlader de helt faget?

Analysen vil forventeligt også bestå af en kvalitativ del, hvor vi vil forsøge at identificere, hvad de kommuner, der er gode til at fastholde sine medarbejdere, gør for at undgå afgang blandt personalet.

Analysen vil som udgangspunkt alene fokusere på én af de større grupper blandt velfærdspersonalet i kommunerne med henblik på at komme mere i dybden med denne gruppe. Det kunne fx være social- og sundhedspersonalet.

Formål

Analysen skal give kommunerne ny viden om, hvorvidt der er forskel på, hvor gode de kommunale arbejdspladser er til at fastholde personalet blandt én af de større grupper blandt velfærdspersonalet, når man tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Formålet med analysen er også at give kommunerne inspiration til, hvordan man kan arbejde for at fastholde sine medarbejdere. Begge formål er særligt relevante i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Metode

I analysen benytter vi både af kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del tages der udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt registrene på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, som anvendes til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder særligt forskelle i individkarakteristika blandt medarbejderne.

For at undersøge hvordan de kommuner, der er gode til at fastholde sine medarbejdere, arbejder, vil vi gennemføre interviews med en række nøglepersoner fra nogle af de kommuner, der, ud fra den kvantitative del af analysen, ser ud til at klare sig bedst.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal 2023.

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent