Analyse af andelen af unge der opfylder adgangskrav til ungdomsuddannelse

Fra 2015 blev der indført nye krav for at få direkte adgang til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Generelt er der nu nogle større krav til, at de unge skal opnå nogle bestemte karakterer for at få direkte adgang til en ungdomsuddannelse. Samtidigt har man et politisk mål om, at flest muligt skal tage en ungdomsuddannelse.

I analysen sættes der fokus på hvor stor en andel af eleverne, der via deres afgangsprøve i 9. klasse, egentlig opfylder de karaktermæssig adgangskrav og har direkte adgang til en ungdomsuddannelse. Og ikke mindst om der er forskel på denne andel på tværs af kommuner, når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget.

Blandt ungdomsuddannelserne er der de laveste karaktermæssige krav for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Her skal man have bestået grundskolens afgangseksamen, og man skal have mindst 2,0 i gennemsnit i 9. klasses prøverne i dansk og i skriftlig matematik.

Analysen vil også undersøge om der er en sammenhæng imellem forskellige policy-variable og andelen af elever, der opfylder de karaktermæssige adgangskrav for at komme ind på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Disse policy-variable kunne fx være kommunernes gennemsnitlige skolestørrelse, kommunernes udgifter til folkeskolen og kommunernes kompetencedækningsgrad.

Formål

Formålet med analysen er at undersøge, om der er forskelle i andelen af elever, som opfylder de karaktermæssige adgangskrav til ungdomsuddannelse på tværs af kommuner, når man tager højde for forskelle i rammevilkår – og om der er sammenhæng til en række kommunale policy-valg. Det vil bidrage med ny viden, da de nøgletal der i forvejen findes om emnet primært er deskriptive.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra registrene på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, som anvendes til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder særligt forskelle i elevgrundlaget.

Analysen forventes offentliggjort i slutningen af 2. halvår 2021.

Kontakt

Martin Bille
Specialkonsulent