Ældres indlæggelser på medicinske afdelinger

Ældre patienter fylder meget blandt patienterne på de medicinske afdelinger, og med et voksende antal ældre vil presset på afdelingerne stige. I denne analyse vil vi derfor se på variationen på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis i indlæggelser på de medicinske afdelinger blandt de 65+ årige. Er der nogle kommuner og sygehuse, der i højere grad end andre lykkes med at forebygge og forkorte indlæggelsesforløb og derfor i mindre grad trækker på kapaciteten på de medicinske afdelinger?

Som en del af svaret på udfordringen i forhold til det voksende antal af ældre har sundhedsvæsnet i de seneste mange år arbejdet henimod, at borgerne i højere grad behandles, plejes og rehabiliteres kommunalt og i almen praksis uden sygehusindlæggelse. Samtidig er der også et større fokus på det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge, hvilket bl.a. har til formål at undgå indlæggelser ved fx at tilbyde et kommunalt alternativ (evt. med bistand fra personalet på sygehuset). Med dette som afsæt vil vi i analysen se nærmere på variationen i de ældres indlæggelser på de medicinske afdelinger på tværs af bl.a. kommuner og almen praksis.

Derudover vil vi i analysen kaste et deskriptivt blik på de ældres indlæggelsesforløb på de medicinske afdelinger. Hvilke forskelle er der på tværs af de forskellige aldersgrupper i gruppen af 65+ årige? Hvilke typer af indlæggelsesforløb er der tale? Hvilke ældre er især indlagt på de medicinske afdelinger?

Endelig forventer vi også at se på kontakten i bl.a. almen praksis og hjemmesygeplejen op til og efter indlæggelsen. Hvor stor en andel af de indlagte har kontakt med fx almen praksis i tiden op til og efter indlæggelsen, og hvor stor variation er der på tværs af kommunerne?

Formål

Formålet med analysen er at blive klogere på ældres indlæggelsesforløb på de medicinske afdelinger og undersøge hvilke forskelle der er på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis i de ældres kontakt med de medicinske afdelinger.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra Landspatientregistret (LPR) samt relevant registerdata fra Danmarks Statistik.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal af 2023.

Kontakt

Mette Kramer Pedersen
Specialkonsulent